วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 8

วันที่ 3 สิงหาคม 2555

             ไม่มีการเรียนการสอน  หมายเหตุ : เป็นวันหยุดราชการ  เนื่องจากตรงกับวันเข้าพรรษา

..........................................

สัปดาห์ที่ 7


วันที่ 27 กรกฎาคม 2555


อาจารย์บาสให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจากการเล่านิทาน  ทั้งหมด 8 กลุ่ม มีดังนี้
 
 กลุ่มที่ 1 เล่านิทาน Big book  อนุบาล 1
กลุ่มที่ 2 เล่านิทาน Big book อนุบาล 1
กลุ่มที่ 3 เล่านิทาน Big book อนุบาล 2
  
กลุ่มที่ 4 เล่านิทานเล่มเล็ก  อนุบาล 3
 กลุ่มที่ 5 เล่านิทาน Big book  อนุบาล 3
กลุ่มที่ 6 เล่านิทาน Big book  อนุบาล  2
 กลุ่มที่ 7 เล่านิทานเล่มเล็ก   อนุบาล 2
 
 กลุ่มที่ 8 เล่านิทาน Big book  ชั้นประถม 1

 ประโยชน์ที่น้องได้ฟังนิทาน น้องๆได้ตอบคำถามร่วมกับเพื่อนๆ  ทำให้น้องได้พัฒนาด้านภาษาน้องจะได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา


...........................................................

ไปการเล่านิทาน Big Book ที่สาธิตจันทรเกษม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
วันนี้เวลา 8.00-8.20 น. ได้ไปทำกิจกรรมเล่านิทาน Big Book เรื่องความสามัคคีของสัตว์ทั้งสี่ ให้น้องๆฟัง น้องทุกคนให้ความสนใจ

กิจกรรมการเล่นนิทานก็เสร็จสิ้นสักทีน่ะ  บายๆๆๆๆๆน้องที่น่ารักทุกคนค่ะ
........................................................

สัปดาห์ที่ 6


วันที่ 20 กรกฎาคม 2555


อาจารย์ได้สั่งงงานให้แบ่งกลุ่ม (จากกลุ่มเดิม)  จะมีทั้งหมด 11 กลุ่ม
นิทานเล่มเล็ก    จะมี อนุบาล1, อนุบาล2, อนุบาล3, ประถม1
นิทานเล่มใหญ่  จะมี อนุบาล1, อนุบาล2, อนุบาล3, ประถม1
VDO                จะมี อนุบาล1, อนุบาล2, อนุบาล3

     โดย ให้แต่ละกลุ่มไปเล่านิทานให้น้องฟังตามที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย  จากนั้นจดบันทึกให้ละเอียดพร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของน้อง   เมื่อจบการเล่านิทานเพื่อนๆ  ตั้งคำถามให้น้องๆได้ร่วมตอบคำถาม  แล้วมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไป


..........................................

สัปดาห์ที่ 5

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน
 
กลุ่มที่ 1 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 4 ขวบ
 
กลุ่มที่ 2 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 3 ขวบ
 
     กลุ่มที่ 4 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 5 ขวบ 
 
 กลุ่มที่ 5 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 6 ขวบ
             และกลุ่มที่ 6 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 9-11 ขวบ 

.......................................................

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

       วันนี้ไม่มีการรายงานหน้าชั้น...เพราะคุณครูให้ทุกกลุ่มกลับไปทำมาใหม่ให้เรียบร้อย ในสัปดาห์ที่ 5 รายงานทุกกลุ่ม และ ทุกกลุ่มต้องเตรียมพร้อม ซึ่งทุกกลุ่มต้องคำนึงว่าทำอย่างไรรายงานของเราจึงจะน่าสนใจ โดยจะจัดการลำดับขั้นตอนการนำเสนองานนั้นอย่างไร คุณครูให้กรอบความคิดที่ว่าทำอย่างไรให้เพื่อนสนใจและอยากติดตาม

..........................................

สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2555  

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน...
คุณ ครูสั่งงาน.........ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดในหัวข้อที่ได้ รับ  มาทำรายงาน  แต่ละกลุ่มจะรายงานในสัปดาห์ที่ 4 (วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2555)

......................................
สัปดาห์ที่  2   
 วันที่ 22 มิถุนายน 2555 
เนื้อหาที่เรียนในวันนี้

 การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  จึงสรุปได้ดังนี้
 
Mind_Map_Thai


พัฒนาการ  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
ทำไมต้องมีการพัฒนาเด็ก  เพราะพัฒนาการเป็นตัวบ่งบอกถึงความต้อง  ความสามารถ ว่าเด็กต้องการอะไร แล้วเราจะได้ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านนั้นต่อเด็ก  เด็กจะได้มีประสิทธิภาพที่ดี

งานที่ครูสั่ง
งานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
ของดิฉันได้กลุ่มที่ 4 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ 6 ปี  รายงานในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม